ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

اعضای کمیته علمی

1- دکتر یوسف رشیدی (دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده علوم محیطی) ( y_rashidi@yahoo.com)

2- دکتر سرمد قادر(دانشگاه تهران موسسه ژئوفیزیک)( sghader@ut.ac.ir)

3- دکترخسرو اشرفی (دانشگاه تهران دانشکده محیط زیست)( khashrafi@ut.ac.ir)

4- دکترصادق حسنوند (دانشگاه علوم پزشکی تهران پژوهشکده محیط زیست)( hassanvand@tums.ac.ir)

5- دکتر یوسف حجت(دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مهندسی مکانیک)( yhojjat@modares.ac.ir)

6- دکتررسول یار احمدی(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران گروه بهداشت حرفه ای)( yarahmadi.r@iums.ac.ir)

7- دکترمسعود  یونسیان(دانشگاه تهران دانشکده بهداشت)( yunesian@tums.ac.ir)

8- مهندس حسین شهید زاده(شرکت کنترل کیفیت هوا)( hossainreza@yahoo.com)

9- دکترغلامرضا شیران(دانشگاه اصفهان دانشکده عمران)( gholam_shiran@yahoo.com)

10- دکتر وحید منصوری(دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی)( vm1343@yahoo.com)

11- دکترغلامرضا گودرزی(دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده بهداشت(rgoodarzy@gmail.com)

12- دکتر اصغر اعلم الهدی(انستیتو آب و انرژی)( alamo@sharif.edu)

13- دکترعباس رنجبر(سرپرست پژوهشکده هواشناسی)( aranjbar@gmail.com)

14- دکتر میقات حبیبیان(دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده عمران و محیط زیست)( Habibian@aut.ac.ir)

15- دکتر وحید حسینی(دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی مکانیک)( vhosseini@sharif.edu)

16- مهندس حسین شهبازی(شرکت کنترل کیفیت هوا)( hshahbazi.m@gmail.com)

17- دکترقاسم آهنگری(پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک)( ahangarig@gmail.com)

18- دکترفریده عتابی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده محیط زیست و انرژی)( (far-atabi@jamejam.net)

19- دکتر مجید شفیع پور(دانشگاه تهران دانشکده محیط زیست)( shafiepourm@yahoo.com)

20- دکتر رویا کلیشادی(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده علوم پزشکی)( kelishadi@med.mui.ac.ir)

21- دکتر عباسعلی اکبری بیدختی(دانشگاه تهران موسسه ژئوفیزیک)( (bidokhti@ut.ac.ir)

22- دکتر نعمت جعفر زاده(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط)(n.jaafarzade@yahoo.com)

23- دکتر سعید متصدی(دانشگاه شهید بهشتی  دانشکده علوم پزشکی)( motesaddi@gmail.com)

24- دکتر منظم اسماعیل پور(دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران  دانشکده بهداشت)( esmaeelm@tums.ac.ir   )

25- دکتر ساویزصحت کاشانی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه هواشناسی)(savizsehat@yahoo.com)

26- دکتر یعقوب حاجی زاده(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)( y_hajizadeh@hlth.mui.ac.ir)

27- دکترمهدی مقیمی زند(دانشگاه تهران  دانشکده مهندسی مکانیک)( mahdimoghimi@ut.ac.ir)

28- دکتر پروین نصیری(دانشکده بهداشت دانشگاه تهران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)(nassiri@sina.tums.ac.ir)

29- مهندس محمد علی نجفی(شرکت کنترل کیفیت هوا)( mohammadali.najafi@gmail.com)

30- دکترکاظم ندافی(دانشگاه علوم پزشکی تهران)( knadafi@tums.ac.ir )

31-دکتر محمد علی احترام(دانشگاه شهیدبهشتی  دانشکده مهندسي مكانيك و انرژي)( m_ehteram@sbu.ac.ir)

32-دکتر ابوالقاسم علی قارداشی(دانشگاه شهیدبهشتی  دانشکده مهندسي عمران، آب و محيط زيست)(a_ghardashi@sbu.ac.ir)

31- دکتر راضیه رحیمی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات)(azadrahimi58@gmail.com)

اعضای کمیته اجرایی

1-دکتر یوسف رشیدی(هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی)( y_rashidi@yahoo.com)
2-دکتر فراهم احمدزاده(هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهیدبهشتی)(F_ahmadzade@sbu.ac.ir)
3-سیما محمدی(دانشجوی دکترای پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهیدبهشتی)(simamohammadi8@yahoo.com)

محور کنفرانس

محورهای کنفرانس:

-قوانین،مقررات،سیاست گذاری و مدیریت در آلودگی هوا و صدا

-فن آوری های نوین در پایش و کاهش آلودگی هوا

-اثرات اجتماعی و اقتصادی آلودگی هوا وصدا

-اندازه گیری و پایش آلاینده های هوا

-آلاینده های موثر بر تغییر اقلیم

-انرژی و آلودگی هوا

-مدل سازی آلودگی هوا،مطالعات شیمی و فیزیک اتمسفر

-سنجش،مدلسازی و مطالعات انتشار آلودگی صوتی

-اثرات بهداشتی و سلامتی آلودگی هوا و صدا

-منابع آلودگی هوا و مطالعات انتشار

-آلودگی هوا در محیط های بسته

حمایت کنندگان معنوی