ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کنفرانس

اولین روز کنفرانس ۲۰ مهر ۱۳۹۴
آخرین روز کنفرانس ۲۱ مهر ۱۳۹۴

وب سایت

فعال‌شدن (به عنوان کنفرانس جاری) ۱۸ مهر ۱۳۹۴
انتقال به بایگانی کنفرانس ۲۲ مهر ۱۳۹۴

مطالب ارسالی

آغاز ثبت‌نام نویسنده ۱۹ مهر ۱۳۹۴
پایان ثبت نام نویسنده ۱۹ مهر ۱۳۹۴
ارسال فراخوان مقالات ۱۹ مهر ۱۳۹۴
آغاز پذیرش مقالات ۱۹ مهر ۱۳۹۴
پایان ارسال مقالات ۱۹ مهر ۱۳۹۴

داوری‌ها

آغاز ثبت‌نام داور ۱۹ مهر ۱۳۹۴
پایان ثبت نام داور ۲۰ مهر ۱۳۹۴