ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

معرفی مردمان بومی و جوامع محلی

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

چارچوب حقوق بین الملل در زمینه

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

حمایت از حقوق مردمان بومی و جوامع

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

محلی با تاکید بر بیانیه سازمان ملل متحد

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

حقوق اجتماعی، اقتصادی مردمان بومی و جوامع محلی در قوانین و مقررات داخلی و اسناد حقوق بین الملل

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

حقوق زیست محیطی مردمان بومی و جوامع محلی در قوانین و مقررات داخلی و اسناد حقوق بین الملل

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

بررسی حقوق مردمان بومی و جوامع محلی نسبت به تنوع زیستی در چارچوب پروتکل ناگویا

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

ارائه پیش نویس منشور مردمان بومی وجوامع محلی

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد