ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

 همة متقاضیانی که اصل مقاله را ارسال می‌کنند جهت داوری باید 500000ریال پرداخت کنند.
 صاحبان مقالاتی که مقالة آنان برای همایش پذیرفته شده، باید 700000 ریال پرداخت کنند که صرف هزینه‮های همایش و چاپ مقاله در مجموعه مقالات خواهد شد. ‬‬‬
 اسکان شرکت کنندگان از شهرستان‌ها بر عهده خودشان است.

ارسال مطالب به این کنفرانس بسته شد در 15-7-1395.