ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

این همایش به منظور بررسی و تحلیل و رویکردهای نقد ادبی در حوزة اسطوره‌­شناسی و نمادشناسی برگزار می­شود.

حوزه اصلی همایش نقد ادبی است که جزو مباحث مهم و مبهم جامعة ادبی و دانشگاهی است.