ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کنفرانس

اولین روز کنفرانس ۲۴ آبان ۱۳۹۵
آخرین روز کنفرانس ۲۵ آبان ۱۳۹۵

وب سایت

فعال‌شدن (به عنوان کنفرانس جاری) ۵ دی ۱۳۹۴
انتقال به بایگانی کنفرانس ۲۶ آبان ۱۳۹۵

مطالب ارسالی

آغاز ثبت‌نام نویسنده ۵ دی ۱۳۹۴
پایان ثبت نام نویسنده ۲۴ آبان ۱۳۹۵
ارسال فراخوان مقالات ۱ دی ۱۳۹۴
آغاز پذیرش مقالات ۵ فروردین ۱۳۹۵
پایان ارسال مقالات ۱۵ مهر ۱۳۹۵

داوری‌ها

آغاز ثبت‌نام داور ۵ دی ۱۳۹۴
پایان ثبت نام داور ۶ دی ۱۳۹۴