ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

رویکردهای نقد اسطوره‌شناختی

• اسطوره، زبان و فلسفه: اسطوره و نمادشناسی
• اسطوره و نشانه‌شناسی: نقد روانکاوانه و کهن نمونه‌ای
• اسطوره و روانشناسی: اسطوره و ادبیات عامه
• اسطوره، آیین‌ها و مناسک: اسطوره، جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی
• اسطوره در جهان امروز، نقد تطبیقی اسطوره

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

انواع ادبی هنری و نقد اسطوره‌شناختی

•ادبیات داستانی، شعر، سینما، ادبیات نمایشی

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد