ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

راهنمای نویسندگان

فرهیخته گرامی،

بدینوسیله ضوابط صوری مقاله پذیرش شده به زبان فارسی همایش جهت استحضار  تقدیم میگردد:

-عنوان مقاله با قلم "ب.نازنین"، فونت 16 بولد (قلم پررنگ)

-اسم نویسنده یا نویسندگان با قلم "ب.نازنین"،  فونت 12 بولد (قلم پررنگ)

-در پاورقی چکیده اطلاعات نویسنده یا نویسندگان شامل درجۀ دانشگاهی (برای فارغ التحصیلان عنوان "دانش آموخته و برای دانشجویان با تعیین مقطع)، عنوان دانشگاه و مؤسسۀ عالی مربوطه و آدرس الکترونیکی

-چکیده با قلم  "ب.نازنین"، فونت 12 و تعداد کلمات بین 250-300 و  پنج کلمۀ کلیدی

-کل مقاله با قلم "ب.نازنین" و فونت 12 و تعداد کلمات حداکثر 6000

-نقل قولها داخل گیومه و ارجاعات درون متنی داخل پرانتز شامل نویسنده، سال انتشار اثر، صفحه. مثال: (فونتنی، 1999، ص22) 

-ارحاعات پایانی و کتابنامه درپایان مقاله و براساس حروف الفبا شامل نام نویسنده ، سال انتشار اثر در داخل پرانتز، عنوان کتاب به ایرانیک، شهر/کشور محل انتشار: نام انتشارات. مثال:

سیروس شمیسا(1372)، نگاهی به فروغ فرخزاد، تهران:مروارید.

-ارسال مقاله به دو فرمت  PDF  و  WORD

ارسال مطالب به این کنفرانس بسته شد در 20-6-1396.