ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کنفرانس

اولین روز کنفرانس ۲۹ مهر ۱۳۹۶
آخرین روز کنفرانس ۳۰ مهر ۱۳۹۶

وب سایت

فعال‌شدن (به عنوان کنفرانس جاری) ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
انتقال به بایگانی کنفرانس ۱ آبان ۱۳۹۶

مطالب ارسالی

آغاز ثبت‌نام نویسنده ۱۰ تیر ۱۳۹۶
پایان ثبت نام نویسنده ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
ارسال فراخوان مقالات ۲۹ اسفند ۱۳۹۵
آغاز پذیرش مقالات ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
پایان ارسال مقالات ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

داوری‌ها

آغاز ثبت‌نام داور ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
پایان ثبت نام داور ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

ارسال به وب سایت

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۱ بهمن ۱۳۹۵
۳۱ شهریور ۱۳۹۶