ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

اعضاي كميته علمي

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

تلفن

۱

سعید عبدی

دانشجوی دکتری

فوتونیک

شهید بهشتی

دانشجوی دکتری

09120120393

۲

محمدرضا شریفی مهر

دانشجوی دکتری

فوتونیک

شهید بهشتی

دانشجوی دکتری

09352022800

۳

مصطفی مهاجری

دانشجو کارشناسی ارشد

فوتونیک

شهید بهشتی

دانشجو کارشناسی ارشد

09125068664

4

نوید صالحی

دانشجو کارشناسی ارشد

فوتونیک

شهید بهشتی

دانشجو کارشناسی ارشد

09192508923

اعضاي كميته اجرایی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

تلفن

ایمیل

۱

مصطفی مهاجری

دانشجو کارشناسی ارشد

فوتونیک

شهیدبهشتی

دانشجو کارشناسی ارشد

09125068664

Mh.farid74@yahoo.com

۲

امیرحسین پرندوش

دانشجو کارشناسی ارشد

فوتونیک

شهیدبهشتی

دانشجو کارشناسی ارشد

09195243050

 

۳

نوید صالحی

دانشجو کارشناسی ارشد

فوتونیک

شهیدبهشتی

دانشجو کارشناسی ارشد

09192508923

 

۴

سید محمودرضا موسوی

دانشجو کارشناسی

فیزیک

شهیدبهشتی

دانشجو کارشناسی

09128931532

 

۵

 فائزه صابری

دانشجو کارشناسی

فیزیک

شهیدبهشتی

دانشجو کارشناسی

09196296920

 

6

سعید عبدی

دانشجوی دکتری

فوتونیک

شهید بهشتی

دانشجوی دکتری

09120120393