ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نوع ثبت‌نام هزینه
ثبت نام اعضای هیات علمی و محققان عضو انجمن علمی کشاورزی بوم‌شناختی ایران
ثبت نام اعضای هیات علمی و محققان غیر عضو انجمن علمی کشاورزی بوم‌شناختی ایران
دانشجویان (با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل) عضو انجمن علمی کشاورزی بوم‌شناختی ای
دانشجویان (با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل) عضو انجمن علمی کشاورزی بوم‌شناختی ای
سایر شرکت‌کنندگان (شرکت‌ها و ارگان‌ها و ...)