ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلیهیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
تلفن ثابت: 29902775 - 22431666
فاکس: 22431666
ایمیل: hr-sepangi@sbu.ac.ir