ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلی

دکتر فاطمه باقریان، دکتر ابراهیم علیزاده
دبیر علمی همایش
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
ایمیل: f_bagherian@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبانی

پشتیبان فنی سامانه کنفرانس ها
ایمیل: conference@sbu.ac.ir