ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کنفرانس

اولین روز کنفرانس ۲۱ آذر ۱۳۹۶
آخرین روز کنفرانس ۲۲ آذر ۱۳۹۶

وب سایت

فعال‌شدن (به عنوان کنفرانس جاری) ۱۵ فروردین ۱۳۹۶
انتقال به بایگانی کنفرانس ۲۳ آذر ۱۳۹۶

مطالب ارسالی

آغاز ثبت‌نام نویسنده ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
پایان ثبت نام نویسنده ۱۰ آبان ۱۳۹۶
ارسال فراخوان مقالات ۱ خرداد ۱۳۹۶
آغاز پذیرش مقالات ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
پایان ارسال مقالات ۱۵ شهریور ۱۳۹۶

داوری‌ها

آغاز ثبت‌نام داور ۱۵ فروردین ۱۳۹۶
پایان ثبت نام داور ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

ارسال به وب سایت

۳۰ شهریور ۱۳۹۶
۱۵ فروردین ۱۳۹۶
۲۵ آبان ۱۳۹۶