ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

عوامل مرتبط با رفتارهای حادثه ساز ترافیکی ( روانشناختی ، جسمانی ، اجتماعی ، فرهنگی)

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

ارزیابی صلاحیت و توانمند سازی روانشناختی منابع انسانی حوزه ترافیک

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

شیوه ها و مدل های آموزشی برای تغییر نگرش و رفتارهای ترافیکی

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

درمان آسیب ها و اختلالات روانشناختی مرتبط با ترافیک

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

جنبه های روانشناختی قوانین و مقررات ترافیکی

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

آسیب شناسی قانون گریزی و تخلفات ترافیکی

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

روانشناسی ترافیک در ایران و جهان

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

آثار روانشناختی ایمنی جاده بر کاهش سوانح ترافیکی

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

روانشناسی ترافیک و اقتصاد مقاومتی (ظرفیت ها و کارکردها)

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

نقش متغیرهای روانشناختی در طراحی و مهندسی صنعت حمل و نقل

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد