ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کنفرانس

اولین روز کنفرانس ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرین روز کنفرانس ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

وب سایت

فعال‌شدن (به عنوان کنفرانس جاری) ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
انتقال به بایگانی کنفرانس ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

مطالب ارسالی

آغاز ثبت‌نام نویسنده ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
پایان ثبت نام نویسنده ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
ارسال فراخوان مقالات ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
آغاز پذیرش مقالات ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
پایان ارسال مقالات ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

داوری‌ها

آغاز ثبت‌نام داور ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
پایان ثبت نام داور ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

ارسال به وب سایت

۱ اردیبهشت ۱۳۹۷