ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

آموزش عملی استخراج دستی RNA گیاهی

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

آموزش عملی بررسی کیفیت RNA توسط ژل آگارز و اسپکتوفوتومتر

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

آموزش تئوری طراحی پرایمر برای سنتز cDNA اختصاصی از میکرو RNA

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد

آموزش تئوری طراحی پرایمر برای بررسی بیان میکرو RNA توسط PCR و real-time PCR

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_boxداوری شد