ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

محورهاي اصلي و تخصصي همایش

 • All organic based VLCs
 • Channel modelling and characterisation
 • Channel capacity analysis
 • Diversity techniques
 • Dimming,data communications and localisation in VLCs
 • Free space optics (indoor,outdoor and under water)
 • Hybrid RF/OWC technology
 • MIMO for OWC
 • Modelling of various noises in optical wireless communications
 • Modulation,coding and detection schemes
 • Mobile-to-infrastructure and mobile-to-mobile optical communication
 • OWC duplexing and multiple access techniques
 • Ultraviolet communications
 • Applications of OWC (VLC,FSO) for:

Device-to-device communications  
            e-Health,e-Commerce,etc.
            Intelligent transportation systems (e.g. vehicle-to-vehicle
            and vehicle-to-traffic communications,trains,planes,etc.)                                         
            Inter and intra chip communications
            Internet-of-Things
            Medical
            Space
            Manufacturing
            IoT and wireless sensor networks
            Underwater
            Indoor GPS
            5G Networks

 • Novel (photonic) devices and components OWC
 • OWC networks: architecture,PHY/MAC design,cross-layer design etc.
 • Next generation wireless networks
 • OWC transceiver design and optimization

اعضاي كميته اجرایی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

تلفن

ایمیل

1

دکتر رضا قادری

دانشیار

الکترونیک

شهید بهشتی

هیات علمی

29904125-021

r_ghaderi@sbu.ac.ir

2

دکتر سید محمدسجاد صدوق

دانشیار

مخابرات

شهید بهشتی

هیات علمی

29904187-021

s_sadough@sbu.ac.ir

3

دکتر کامبیز عابدی

دانشیار

الکترونیک نوری

شهید بهشتی

هیات علمی

29904138-021

K_abedi@sbu.ac.ir

4

دکتر شکرالله کریمیان

استادیار

مخابرات

شهید بهشتی

هیات علمی

29904107-021

s_karimian@sbu.ac.ir

5

دکتر بابک هنربخش

استادیار

مخابرات

شهید بهشتی

هیات علمی

29904192-021

b_honarbakhsh@sbu.ac.ir

6

دکتر محمد ترابی

استادیار

مخابرات

شهید بهشتی

هیات علمی

29904166-021

m_torabi@sbu.ac.ir

7

دکتر رضا اسودی

استادیار

مخابرات

شهید بهشتی

هیات علمی

29904106-021

 r_asvadi@sbu.ac.ir

8

دکتر کیان جعفری

استادیار

الکترونیک

شهید بهشتی

هیات علمی

29904192-021

k_jafari@sbu.ac.ir

9

دکتر منا قاسمیان

استادیار

کامپیوتر

شهید بهشتی

هیات علمی

29904191-021

M_ghassemian@sbu.ac.ir

اعضاي كميته علمی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

تلفن

ایمیل

1

دکتر رضا قادری

دانشیار

الکترونیک

شهید بهشتی

هیات علمی

29904125-021

r_ghaderi@sbu.ac.ir

2

دکتر  سید محمدسجاد صدوق

دانشیار

مخابرات

شهید بهشتی

هیات علمی

29904187-021

s_sadough@sbu.ac.ir

3

دکتر کامبیز عابدی

دانشیار

الکترونیک نوری

شهید بهشتی

هیات علمی

29904138-021

K_abedi@sbu.ac.ir

4

دکتر محمد ترابی

استادیار

مخابرات

شهید بهشتی

هیات علمی

29904166-021

m_torabi@sbu.ac.ir

5

دکتر سید علی قرشی

دانشیار

مخابرات بی­سیم

شهید بهشتی

هیات علمی

29904135-021

a_ghorashi@sbu.ac.ir

6

دکتر اسفندیار مهرشاهی

دانشیار

مخابرات

شهید بهشتی

هیات علمی

29904167-021

mehr@sbu.ac.ir

7

دکتر عزالدین مهاجرانی

استاد

پژوهشي كاربردهاي ليزر

شهید بهشتی

هیات علمی

29904003-021

e-mohajerani@sbu.ac.ir

8

سيدحسن توسلي

استاد

پژوهشي ليزر در ماده چگال

شهید بهشتی

هیات علمی

29904005-021

h-tavassoli@sbu.ac.ir

9

دکتر وحید احمدی

استاد

الکترونیک نوری

تربیت مدرس

هیات علمی

82883368-021

v_ahmadi@modares.ac.ir

10

دکتر جواد صالحی

استاد

سیستمهای مخابرات نوری و بی سیم

شریف

هیات علمی

66164346-021

jasalehi@sharif.edu

11

دکتر پاییز عزمی

استاد

مخابرات

تربیت مدرس

هیات علمی

82883303-021

pazmi@modares.ac.ir

سخنرانان مدعو خارجی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

تلفن

ایمیل

1

Zabih(Fary) Ghassemlooy

 

 

Optical Wireless Communications

Northumbria University,Engineering and Environment, Department of Physical and Electrical Engineering (UK)

هیات علمی

+44 (0) 191 227 4902

z.ghassemlooy@northumbria.ac.uk

2

Ali  Khalighi

Associate Professor

Information Processing and Random Waves
 

Domaine universitaire de Saint-Jérôme, 
13397 Marseille cedex 20, France

هیات علمی

(33) 4 91 28 80 79

Ali.Khalighi@fresnel.fr

3

Stanislav Zvanovec

Professor

Electrical Engineering

Czech Technical University (CTU)

هیات علمی و معاون بخش الکترومغناطیس

(+420) 224 355 966

xzvanove@fel.cvut.cz

۲

Luis Nero Alves

Assistant professor

Electrical Engineering 

University of Aveiro,Aveiro Portugal.

هیات علمی

 

nero@ua.pt