ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نوع ثبت‌نام هزینه
ثبت نام دانشجویان از ابتدای شهریور ماه تا روز همایش
ثبت نام اساتید تا پایان مرداد ماه
ثبت نام اساتید از ابتدای شهریور ماه تا روز همایش
ثبت نام متخصصین تا پایان مرداد ماه
ثبت نام متخصصین از ابتدای شهریور ماه تا روز همایش
ثبت نام افراد عادی تا پایان مرداد ماه
ثبت نام افراد عادی از ابتدای شهریور ماه تا روز همایش