ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کنفرانس

اولین روز کنفرانس ۷ مهر ۱۳۹۷
آخرین روز کنفرانس ۹ مهر ۱۳۹۷

وب سایت

فعال‌شدن (به عنوان کنفرانس جاری) ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
انتقال به بایگانی کنفرانس ۱۰ مهر ۱۳۹۷

مطالب ارسالی

آغاز ثبت‌نام نویسنده ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
پایان ثبت نام نویسنده ۷ مهر ۱۳۹۷
ارسال فراخوان مقالات ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
آغاز پذیرش مقالات ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
پایان ارسال مقالات ۱ مرداد ۱۳۹۷

داوری‌ها

آغاز ثبت‌نام داور ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
پایان ثبت نام داور ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

ارسال به وب سایت

۱ شهریور ۱۳۹۷
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷