ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

اعضاي كميته علمی

دکتر یداله دادگر (دانشگاه شهید بهشتی، دبیر علمی)

دکتر محمد نوفرستی (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر حسن درگاهی (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر عباس عرب مازار (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر حسین عباسی نژاد (دانشگاه تهران)

دکتر مهدی پدارم (دانشگاه الزهرا)

دکتر علی نقی مشایخی (دانشگاه صنعتی شریف)

دکتر عباس شاکری (دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر سید کمیل طیبی (دانشگاه اصفهان)

دکتر کاظم یاوری (دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر یگانه موسوی جهرمی (دانشگاه پیام نور)

 

اعضاي كميته اجرایی

دکتر مهدی یزدانی (دانشگاه شهید بهشتی،دبیر اجرایی)

دکتر مسعود درودی (مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری)

آقای مهندس امیرحسین فکری (معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه)

آقای سمیعی (معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه)

دکتر نائب (صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر)

دکتر امیرحسین زمانی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان)

دکتر وحید ماجد (دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران)

دکتر سجاد برخورداری (دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران)

دکتر ویدا ورهرامی (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر حجت ایزدخواستی (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر مرتضی تهامی پور (دانشگاه شهید بهشتی)

آقای مهدی علیزاده (شهرداری تهران)

محمدعلی نصیری (دانشگاه شهید بهشتی)

خانم شهره شاهمردی (دانشگاه شهید بهشتی)

خانم سحر دشتبان (دانشگاه شهید بهشتی)

خانم زینب اروجی (دانشگاه شهید بهشتی)

حمایت کنندگان همایش

معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه

                                                دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

                                                مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

                                                قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

شهرداری تهران

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

كميته راهبردي همايش

دکتر جواد اطاعت (عضو هیأت رئیسه و معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهید بهشتی، رئیس همایش)

دکتر محمد نوفرستی (رئیس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر ابراهیم حاجیانی (معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری)

آقای مهندس غلامرضا انصاری (معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه)

دکتر حسین عباسی نژاد (رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران)

دکتر شاپور محمدی (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران)

دکتر سید کمیل طیبی (رئیس قطب اقتصاد بین‌الملل و مدیر دفتر همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه اصفهان)

مهندس مصطفی رناسی (نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان)

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی (مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر)

دکتر زریر نگین تاجی (معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران)

دکتر یداله دادگر (معاونت پژوهشی و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، دبیر علمی)

دکتر مهدی یزدانی (عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، دبیر اجرایی)