ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نوع ثبت‌نام هزینه
ثبت نام دانشجویان
این نوع ثبت نام صرفا مخصوص دانشجویان است.
ثبت نام غیر دانشجویان
ثبت نام افراد عضو انجمن روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
این نوع صرفا جهت افراد عضو انجمن روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران می باشد
ثبت نام دانشجویان عضو انجمن روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
این ثبت نام صرفا جهت دانشجویانی است که عضو انجمن هم باشند.

مدیر ثبت نام

نام کارشناس دبیرخانه
ایمیل Conference@sbu.ac.ir
تلفن ثابت 021-22439009
آدرس پستی تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی