ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نوع ثبت‌نام هزینه
ثبت نام دانشجویان گروه علوم داده‌ها و کامپیوتر
شرکت کنندگان محترم در صورت نیاز به سکونت اعلام نمایند تا هماهنگی های لازم با خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی صورت پذیرد.
ثبت نام سایرین
شرکت کنندگان محترم در صورت نیاز به سکونت اعلام نمایند تا هماهنگی های لازم با خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی صورت پذیرد.