ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

اعضاي كميته اجرایی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

تلفن

ایمیل

۱

امیر مهجوریان

 

مهندسی کامپیوتر، نرم‌افزار

شهید بهشتی

مدیر فنی آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرا

22424570

a.mahjoorian@gmail.com

۲

سعید شکراللهی

 

دکتری مهندسی کامپیوتر، نرم‌افزار

شهید بهشتی

عضو هیئت علمی

09125397789

s_shokorallahi@sbu.ac.ir

۳

سیده دلارام گلپایگانی

 

مهندسی فناوری اطلاعات، معماری سازمانی

شهید بهشتی

کارشناس ارشد

22409609

d.golpayegani@gmail.com

۴

آزاده احمدی

 

مهندسی فناوری اطلاعات، معماری سازمانی

شهید بهشتی

کارشناس ارشد

22409609

zdh.ahmadi@yahoo.com

۵

 مرضیه سمغانی‌نژاد

 

مهندسی کامپیوتر، نرم‌افزار

صنعتی شریف

کارشناس ارشد

22409609

marzieh.samghani@gmail.com

6

مرتضی خرمی

 

 

 

 

29902514

mo.kho62@gmail.com

اعضاي كميته علمي

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

تلفن

ایمیل

۱

جعفر حبیبی

دانشیار

دکتری علوم کامپیوتر

صنعتی شریف

عضو هیئت علمی

 

jhabibi@sharif.edu

۲

سید ابراهیم ابطحی

استادیار

علوم کامپیوتر

صنعتی شریف

عضو هیئت علمی

66166609

abtahi@sharif.edu

۳

اسلام ناظمی

دانشیار

دکتری مهندسی صنایع

شهید بهشتی

عضو هیئت علمی

29904175

nazemi@sbu.ac.ir

۴

فریدون شمس

دانشیار

دکتری مهندسی کامپیوتر، نرم‌افزار

شهید بهشتی

عضو هیئت علمی

229904164

f_shams@sbu.ac.ir

5

حسن حقیقی

دانشیار

دکتری مهندسی کامپیوتر، نرم‌افزار

شهید بهشتی

عضو هیئت علمی

29904190

h_haghighi@sbu.ac.ir

6

مقصود عباسپور

دانشیار

دکتری برق، سخت افزار

شهید بهشتی

عضو هیئت علمی

29904173

maghsoud@sbu.ac.ir

7

مهرنوش شمس‌فرد

دانشیار

دکتری مهندسی کامپیوتر

شهید بهشتی

عضو هیئت علمی

29904171

m-shams@sbu.ac.ir

8

علیرضا طالب‌پور

استادیار

دکتری الکترونیک، پردازش تصویری

شهید بهشتی

عضو هیئت علمی

29905470

talebpour@sbu.ac.ir

9

محمود نشاطی

استادیار

دکتری مهندسی کامپیوتر

شهید بهشتی

عضو هیئت علمی

29904196

m_neshati@sbu.ac.ir

10

علیرضا شاملی

استادیار

دکتری مهندسی کامپیوتر

شهید بهشتی

عضو هیئت علمی

 

 

11

سعید شکراللهی

 

دکتری مهندسی کامپیوتر

شهید بهشتی

عضو هیئت علمی

 

 

12

رامتین خسروی

استادیار

دکتری مهندسی کامپیوتر

تهران

عضو هیئت علمی

 

r.khosravi@ut.ac.ir

13

علی معینی

استاد تمام

دکتری برق

تهران

عضو هیئت علمی

 

moeini@ut.ac.ir

14

فتانه تقی‌یاره

دانشیار

دکتری مهندسی کامپیوتر، الگوریتم

تهران

عضو هیئت علمی

82084181

ftaghiyar@ut.ac.ir

15

نسترن حاجی حیدری

دانشیار

دکتری مدیریت سیستم‌ها

تهران

عضو هیئت علمی

 

nhheidari@ut.ac.ir

16

کامبیز بدیع

 

 

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

عضو هیئت علمی

 

 

17

محسن شریفی

استادیار

دکتری علوم کامپیوتر

علم و صنعت

عضو هیئت علمی

73225307

msharifi@iust.ac.ir

18

سعید پارسا

دانشیار

دکتری مهندسی کامپیوتر، نرم‌افزار

علم و صنعت

عضو هیئت علمی

73225314

parsa@iust.c.ir

19

محمد فتحیان

استادیار

دکتری مهندسی صنایع

علم و صنعت

عضو هیئت علمی

73225048

fathian@iust.ac.ir

20

رئوف خیامی

استادیار

دکتری مهندسی کامپیوتر، سیستم‌های نرم‌افزاری

صنعتی شیراز

عضو هیئت علمی

0711

7354500

-

2810

khayami@sutech.ac.ir

21

فرهاد مردوخی

استادیار

دکتری مهندسی کامپیوتر

رازی کرمانشاه

عضو هیئت علمی

 

mardukhi@razi.ac.ir

22

حسن احمدی فر

استادیار

دکتری مهندسی کامپیوتر

گیلان

عضو هیئت علمی

013

33690274-

3114

ahmadifar@guilan.ac.ir

23

جعفر محمودی

استادیار

 

امام حسین

عضو هیئت علمی

 

 

24

سعید جلیلی

دانشیار

دکتری علوم کامپیوتر

تربیت مدرس

عضو هیئت علمی

82883374

sjalili@modares.ac.ir

محورهاي اصلي و تخصصي همایش

-چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع معماری سازمانی

چارچوب‌های ملی معماری سازمانی

چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع نظامی

چارچو‌ب‌ها و مدل‌های مرجع مختص صنایع و بخش خصوصی

سفارشی‌سازی چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع

مدل‌های مرجع صنایع

-طراحی، پیاده‌سازی، ارزیابی و نگهداشت معماری سازمانی

تکنیک‌ها و الگوهای طراحی معماری سازمانی

بلوغ معماری سازمانی

مدل‌های ارزیابی خروجی‌های معماری سازمانی

ارزیابی ویژگی‌های کیفی معماری سازمانی

-ابزارها و استانداردهای معماری سازمانی

حاکمیت معماری سازمانی

ابزارهای مدلسازی و مدیریت اطلاعات معماری سازمانی

-رهیافت‌های نوین معماری سازمانی

معماری سازمانی ارزش‌محور

معماری سازمانی چابک

معماری سازمانی سرویس‌گرا

معماری سازمانی فرایندمحور

معماری سازمانی مدل‌رانه

معماری سازمانی راهبردی

معماری سازمانی و نظام‌های مدیریت فرایند

معماری سازمانی و محاسبات ابری، کلان‌داده‌ها و اینترنت اشیاء

-دستاوردها و نتایج معماری سازمانی

تجربه موفق/ مطالعه موردی در حوزه معماری سازمانی

نتایج حاصل از اعمال چارچوب‌های برجسته معماری در صنعت

 نتایج و دستاوردهای تدوین، پیاده‌سازی یا نگهداشت معماری سازمانی

نتایج و دستاوردهای ارزیابی و سنجش معماری سازمانی

-معماری دولت الکترونیکی

تعامل‌پذیری و معماری سازمانی در دولت الکترونیکی

بازمهندسی خدمات و فرایندها در دولت الکترونیکی

نقش مدل‌های مرجع معماری در استقرار دولت الکترونیکی

زیرساخت های معماری دولت الکترونیکی

-مهندسی سازمان و فرایندهای حرفه

مدلسازی سازمان

مهندسی سازمان و تفکر سیستمی

مهندسی و مدیریت دانش سازمان

همراستایی فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان

هستان‌شناسی سازمان

مدلسازی حرفه و مدیریت فرایندهای کسب و کار

جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معماری سازمانی

مهارت‌ها و توانمندی نیروی انسانی در معماری سازمانی

-مهندسی سرویس

سرویس‌گرایی و معماری سازمانی

معماری سرویس‌گرا

تطبیق‌پذیری سرویس‌ها

طراحی و پیاده‌سازی سرویس‌ها