ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کنفرانس

اولین روز کنفرانس ۱ آبان ۱۳۹۶
آخرین روز کنفرانس ۲ آبان ۱۳۹۶

وب سایت

فعال‌شدن (به عنوان کنفرانس جاری) ۲۵ مهر ۱۳۹۶
انتقال به بایگانی کنفرانس ۳ آبان ۱۳۹۶

مطالب ارسالی

آغاز ثبت‌نام نویسنده ۲۵ مهر ۱۳۹۶
پایان ثبت نام نویسنده ۳۰ مهر ۱۳۹۶
ارسال فراخوان مقالات ۲۵ مهر ۱۳۹۶
آغاز پذیرش مقالات ۲۵ مهر ۱۳۹۶
پایان ارسال مقالات ۳۰ مهر ۱۳۹۶

داوری‌ها

آغاز ثبت‌نام داور ۳۰ مهر ۱۳۹۶
پایان ثبت نام داور ۱ آبان ۱۳۹۶