ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نوع ثبت‌نام هزینه
ثبت نام جهت شرکت در کنگره ملی آسیب شناسی خانواده ویژه دانشجویان
ارسال اسکن کارت دانشجویی دارای تاریخ معتبر به آدرس ایمیل family.congress@mail.sbu.ac.ir الزامی می باشد
ثبت نام جهت شرکت در کنگره ملی آسیب شناسی خانواده ویژه شرکت کنندگان آزاد