ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلیرییس پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی
تلفن ثابت: 021-29905470
ایمیل: cyber@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبانی


ایمیل: conference@sbu.ac.ir