ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تاریخ ارسال مقالات : 7 آذر 1394

راهنمای نویسندگان

ساختار مقاله بايستی به شرح زير تنظيم و ارسال گردد:

 • عنوان مقاله )فارسی و انگليسی): عنوان بايد کوتاه و گويا باشد.
 • مشخصات نویسنده: نام، نام خانوادگی و مرتبه علمی و وابستگی سازمانی پژوهشگر/ پژوهشگران (فارسی و انگليسی)
 • چکيده )فارسی و انگليسی): در اين قسمت، مطالب اصلی مقاله شامل هدف، روش، يافته­ ها و نتيجه­ گيری به صورت فشرده (حداکثر 200 کلمه) بيان می‌شود.
 • کليد واژه ­ها (فارسی و انگليسی): از ميان واژه­‌های اصلی مقاله، بين 3 تا 5 واژه مشخص شوند.
 • مقدمه: بيان مساله، هدف و تبيين ضرورت انجام تحقيق.
 • روش: جامعه آماری، روش نمونه­ برداری، گروه نمونه، ابزار(های) پژوهش، فرايند اجرای پژوهش و روش تحليل داده ­ها.
 • يافته­ ها: يافته­ های حاصل از روش­‌های آماری، جدول­ ها (شماره و عنوان در بالای آن(و نمودارها (شماره و عنوان در زير آن). کليه جدول­ ها و نمودارها بايد به زبان فارسی تهيه شوند.
 • بحث و تفسير: نتيجه­ گيری، مقايسه يافته­ های پژوهشی با پيشينه پژوهش و تبيين آن­ها؛
 • زيرنويس‌­ها: توصيف­ ها، توضيحات، تشکر و قدردانی، معادل لاتين اصطلاحات و اسامی در آخر مقاله قبل از منابع (اسامی مؤلفانی که در منابع موجود هستند نيازی به زيرنويس ندارد)؛
 • منابع (شامل منابع فارسی و لاتين): ارائه کامل کليه منابعی که در متن مقاله از آن­ها استفاده و به آن­ها ارجاع شده است. تنظيم منابع، مطابق الگوی راهنمای APA به شرح زير که در مقالات چاپ شده فصلنامه نيز اعمال شده است، انجام شود:
 • کتاب: نام­ خانوادگی، حرف اول نام (سال انتشار). عنوان کتاب، شماره جلد، (نام و نام­ خانوادگی مترجم)، نوبت چاپ، محل انتشار: انتشارات.
 • مقاله: نام­ خانوادگی، حرف اول نام (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام نشريه، شماره، صفحات.
 • پايان­نامه: نام­ خانوادگی، حرف اول نام (سال انتشار). عنوان پايان­ نامه، پايان­ نامه کارشناسی ارشد / دکترا، رشته، دانشگاه.
 • گزارش: نام سازمان (سال انتشار). «نام گزارش»
 • اينترنت: نام­ خانوادگی، حرف اول نام (تاريخ اخذ مطلب): نشانی کامل سايت.
 • ضمايم) در صورت لزوم)

نکات قابل توجه در ارسال مقاله:

 1. مقاله ارسالی نبايد قبلاً در جای ديگری به چاپ رسيده باشد و نيز نبايد به طور همزمان برای بررسی و چاپ به مجله ديگری ارسال شده باشد.
 2. مقاله بايد با نرم­ افزارWord  Microsoft (قلم B Nazanin اندازه 13 فاصله خطوط 1/1) تهيه شده باشد.
 3. حداکثر حجم مقاله از 15 صفحه A4 (حداکثر 7000 کلمه) بيشتر نباشد.

ارسال مطالب به این کنفرانس بسته شد در 15-10-1394.