ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کنفرانس

اولین روز کنفرانس ۱۷ اسفند ۱۳۹۴
آخرین روز کنفرانس ۱۸ اسفند ۱۳۹۴

وب سایت

فعال‌شدن (به عنوان کنفرانس جاری) ۱ فروردین ۱۳۹۴
انتقال به بایگانی کنفرانس ۱۹ اسفند ۱۳۹۴

مطالب ارسالی

آغاز ثبت‌نام نویسنده ۶ مرداد ۱۳۹۴
پایان ثبت نام نویسنده ۱۵ دی ۱۳۹۴
ارسال فراخوان مقالات ۶ مرداد ۱۳۹۴
آغاز پذیرش مقالات ۶ مرداد ۱۳۹۴
پایان ارسال مقالات ۱۵ دی ۱۳۹۴

داوری‌ها

آغاز ثبت‌نام داور ۶ مرداد ۱۳۹۴
پایان ثبت نام داور ۷ مرداد ۱۳۹۴

ارسال به وب سایت

۶ مرداد ۱۳۹۴
۶ مرداد ۱۳۹۴
۶ مرداد ۱۳۹۴