ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
گردهمایی امکان سنجی ایجاد همکاری های پژوهشی با شتابدهنده ی سزامی

دانشکده فیزیک
ولنجک- میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده فیزیک
تهران, IR

۲۸ شهریور ۱۳۹۶ – ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

مشاهده جزئیات کنفرانس