ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کنفرانس

اولین روز کنفرانس ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
آخرین روز کنفرانس ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

وب سایت

فعال‌شدن (به عنوان کنفرانس جاری) ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
انتقال به بایگانی کنفرانس ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

مطالب ارسالی

آغاز ثبت‌نام نویسنده ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
پایان ثبت نام نویسنده ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
ارسال فراخوان مقالات ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
آغاز پذیرش مقالات ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
پایان ارسال مقالات ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

داوری‌ها

آغاز ثبت‌نام داور ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
پایان ثبت نام داور ۲۷ شهریور ۱۳۹۶