ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نوع ثبت‌نام هزینه
ثبت نام درمحور چالش FPGA و سایر محورها
در این نوع ثبت نام می توانید تنها در محور "چالش FPGA" و یا در این محور به همراه سایر محورهای دیگر به دلخواه ثبت نام نمایید.
ثبت نام در هم طراحی سخت ­افزار و نرم ­افزار و سایر محورها
در این نوع ثبت نام می توانید تنها در محور  "هم طراحی سخت ­افزار و نرم ­افزار" و یا در این محور به همراه سایر محورهای دیگر به دلخواه ثبت نام نمایید.
ثبت نام در محور طراحی مدارهای مجتمع خاص منظوره و سایر محورها
در این نوع ثبت نام می توانید تنها در محور "طراحی مدارهای مجتمع خاص منظوره" و یا در این محور به همراه سایر محورهای دیگر به دلخواه ثبت نام نمایید.
ثبت نام مخصوص اعضای سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور