ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کنفرانس

اولین روز کنفرانس ۱۴ آذر ۱۳۹۷
آخرین روز کنفرانس ۱۵ آذر ۱۳۹۷

وب سایت

فعال‌شدن (به عنوان کنفرانس جاری) ۱۵ تیر ۱۳۹۷
انتقال به بایگانی کنفرانس ۱۶ آذر ۱۳۹۷

مطالب ارسالی

آغاز ثبت‌نام نویسنده ۱۰ مهر ۱۳۹۷
پایان ثبت نام نویسنده ۱۶ آذر ۱۳۹۷
ارسال فراخوان مقالات ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
آغاز پذیرش مقالات ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
پایان ارسال مقالات ۱ مهر ۱۳۹۷

داوری‌ها

آغاز ثبت‌نام داور ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
پایان ثبت نام داور ۲۰ آبان ۱۳۹۷

ارسال به وب سایت

۴ تیر ۱۳۹۷