ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نوع ثبت‌نام هزینه
ثبت نام در مسابقه « طراحی مدارهای مجتمع خاص منظوره»
ثبت نام در مسابقه‌ «هم‌طراحی سخت‌افزار/نرم‌افزار»
ثبت نام در مسابقه «FPGA Challenge»
.ثبت نام همزمان در دو مسابقه
«طراحی مدارهای مجتمع خاص منظوره» و «هم‌طراحی سخت‌افزار/نرم‌افزار»
ثبت نام همزمان در دو مسابقه
«طراحی مدارهای مجتمع خاص منظوره» و « FPGA Challenge »
ثبت نام همزمان در دو مسابقه
« هم‌طراحی سخت‌افزار/نرم‌افزار » و « FPGA Challenge»
ثبت نام همزمان در سه مسابقه
« طراحی مدارهای مجتمع خاص منظوره » و « هم‌طراحی سخت‌افزار/نرم‌افزار» و « FPGA Challenge»

مدیر ثبت نام

نام مسئول ثبت نام در مسابقه