ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

اعضاي كميته اجرایی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

تلفن

ایمیل

۱

دکتر رامین رجائی

استاديار

مهندسي برق

شهيد بهشتي

عضو هيأت علمي

4110

r_rajaei@sbu.ac.ir

۲

دکتر محمد عشقی

استاد

مهندسي برق

شهيد بهشتي

عضو هيأت علمي

4181

m-eshghi@sbu.ac.ir

3

دکتر سمیه تیمارچی

استاديار

مهندسي برق

شهيد بهشتي

عضو هيأت علمي

4132

s_timarchi@sbu.ac.ir

4

دکتر محمدحسین معیری

استاديار

مهندسي برق

شهيد بهشتي

عضو هيأت علمي

4105

h_moaiyeri@sbu.ac.ir

5

 دکتر محمدحسین عطارزاده

استاديار

مهندسي کامپیوتر

شهيد بهشتي

عضو هيأت علمي

4106

shan2@kth.se

6

دکتر مسعود مقدادی

استاديار

مهندسي برق

شهيد بهشتي

عضو هيأت علمي

4111

m.meghdadi@gmail.com

اعضاي كميته علمی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

تلفن

ایمیل

۱

دکتر مازيار گودرزي

استاديار

مهندسي کامپيوتر

صنعتي شريف

عضو هيأت علمي

 

 

۲

دکتر علی جهانیان

دانشيار

مهندسي کامپيوتر

شهيد بهشتي

عضو هيأت علمي

 

 

3

دکتر مرتضي صاحب الزماني

دانشيار

مهندسي کامپيوتر

صنعتي اميرکبير

عضو هيأت علمي

 

 

4

دکتر حميدرضا مهدياني

استاديار

مهندسي کامپيوتر

شهيد بهشتي

عضو هيأت علمي

 

 

5

دکتر بیژن علیزاده

دانشیار

مهندسی برق

تهران

عضو هيأت علمي

 

 

6

دکتر محمد عشقی

استاد

مهندسي برق

شهيد بهشتي

عضو هيأت علمي

 

 

7

دکتر رامین رجائی

استاديار

مهندسي برق

شهيد بهشتي

عضو هيأت علمي

 

 

8

دکتر سمیه تیمارچی

استاديار

مهندسي برق

شهيد بهشتي

عضو هيأت علمي