ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
اولين همايش ملي اکولوژي، تنوع و حفاظت گیاهی

سالن اقتصاد دانشکده ی اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
ولنجک - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تهران, IR

۲۷ بهمن ۱۳۹۵ – ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

بواسطه اهمیت پوشش های گیاهی در پایداری اکوسیستم جهانی و نیز تهدیدهای گسترده علیه پوشش گیاهی در سطح جهان ارتقاء شیوه های حفاظتی ادر این راستا ضروری به نظر می رسد. لذا بررسی و تدوین این شیوه ها نقش مهمی در بهبود روش های حفاظت از گیاهان دارد. این همایش با ایجاد همگرایی و همفکری همه متخصصین داخل می تواند زمینه ساز اجماع، هم افزایی و افزایش کارایی حفاظت از گیاهان گردد.

مشاهده جزئیات کنفرانس