ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
مناسبات فلسفه و تمدن در جهان اسلام

سالن همایش های بین المللی ابوریحان
دانشگاه شهید بهشتی
تهران

۲۸ آبان ۱۳۹۷ – ۲۹ آبان ۱۳۹۷

درباره ی چیستی تمدن و منطق چیره بر آن و به همان گونه درباره ی چیستی فلسفه و منطق راهبر آن، تعاریف و تفاسیر متنوع و متفاوتی وجود دارد. برخی تمدن را با تکیه بر عناصر معنوی و برخی دیگر با تکیه بر عناصر مادی یا هر دو تعریف می کنند و برخی نیز تمدن را امری تکاملی یا افولی و یا گسسته می بینند. فلسفه را گاهی دانشی انتزاعی دانسته اند که به موجود بما هم موجود می پردازد و گاهی دانشی که از پرتو وجود به موجودات پرداخته و انسان را در انضمامیت اجتماعی و فرهنگی اش بررسی می کند. به رغم همه ی این اختلاف نظر ها و بدون داوری پیشینی درباره ی آنها مناسبت این دو، یعنی، فلسفه و تمدن همواره می تواند پرسشی بنیادین پیشاروی ما باشد.

تمدن به سان امری انسانی با نیروهای اندیشه ی آدمی پیوندی ناگسستنی دارد و در ارزیابی سرنوشت هر یک از این دو باید به تأثیر و تأثر آنها نسبت به هم حساسیت داشت. به طور طبیعی در مطالعات تاریخ تمدن و تاریخ فلسفه به این مناسبت توجه کرده اند و با پیش فرض گرفتن شکل خاصی از این رابطه به تحلیل تاریخ تمدن و فلسفه اقدام کرده اند. مسئله ی اصلی پیشنهادی ما تبیین خودآگاه و روشن همین رابطه است البته با تأکید بر تمدن اسلامی و فلسفه ای که در این تمدن متولد شد و رشد کرد.

مشاهده جزئیات کنفرانس