ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
طراحی پرایمر- آنالیز ژن، پروموتر و توالی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو.دانشگاه شهید بهشتی.پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
تهران, IR

۳ آبان ۱۳۹۶ – ۴ آبان ۱۳۹۶

مشاهده جزئیات کنفرانس