ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نوع ثبت‌نام هزینه
ثبت نام در سمینار (ویژه دانشجویان)
شرکت کنندگان در سمینار جهت حضور در کارگاه ها نیاز ه ثبت نام ندارند.
ثبت نام در سمینار (ویژه اساتید)
شرکت کنندگان در سمینار جهت حضور در کارگاه ها نیاز ه ثبت نام ندارند.
ثبت نام در سمینار (ویژه سایرین)
شرکت کنندگان در سمینار جهت حضور در کارگاه ها نیاز ه ثبت نام ندارند.
ثبت نام صرفا جهت شرکت در گارگاه (ویژه دانشجویان)
ثبت نام صرفا جهت شرکت در گارگاه (ویژه اساتید)
ثبت نام صرفا جهت شرکت در گارگاه (ویژه سایرین)