ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نوع ثبت‌نام هزینه
ثبت نام برای افراد عادی
هزینه شرکت در کنفرانس 2000000 ریال+ هزینه پذیرایی 350000 ریال
ثبت نام دانشجویان عضو انجمن
هزینه شرکت در کنفرانس 700000 ریال+ هزینه پذیرایی 350000 ریال
ثبت نام دانشجویان غیر عضو
هزینه شرکت در کنفرانس 1200000 ریال+ هزینه پذیرایی 350000 ریال
ثبت نام غیر دانشجو وعضو انجمن
هزینه شرکت در کنفرانس 1500000 ریال+ هزینه پذیرایی 350000 ریال
ثبت نام برای اجاره غرفه نمایشگاهی
هر غرفه به متراژ ١٢ متر مربع