ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کنفرانس

اولین روز کنفرانس ۲۱ آذر ۱۳۹۶
آخرین روز کنفرانس ۲۲ آذر ۱۳۹۶

وب سایت

فعال‌شدن (به عنوان کنفرانس جاری) ۱۷ آبان ۱۳۹۶
انتقال به بایگانی کنفرانس ۲۳ آذر ۱۳۹۶

مطالب ارسالی

آغاز ثبت‌نام نویسنده ۱۷ آبان ۱۳۹۶
پایان ثبت نام نویسنده ۲۰ آذر ۱۳۹۶
ارسال فراخوان مقالات ۱۶ آبان ۱۳۹۶
آغاز پذیرش مقالات ۱۶ آبان ۱۳۹۶
پایان ارسال مقالات ۱۶ آبان ۱۳۹۶

داوری‌ها

آغاز ثبت‌نام داور ۱۶ آبان ۱۳۹۶
پایان ثبت نام داور ۱۶ آبان ۱۳۹۶