ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلی

دکتر مسعود طهماسیان
دبير علمی
تلفن ثابت: 02129905801
ایمیل: m_tahmasian@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبانی

سامانه پند
تلفن ثابت: 02129905473
ایمیل: Support@pand-app.ir