ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نوع ثبت‌نام هزینه
هزینه ثبت نام کارگاه پروپوزال نویسی (آزاد)
هزینه ثبت نام کارگاه پروپوزال نویسی (دانشجویی)
ثبت نام مجموع دو کارگاه پروپوزال نویسی و مقاله نویسی (دانشجویی)
ثبت نام مجموع دو کارگاه پروپوزال نویسی و مقاله نویسی (آزاد)