ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کنفرانس

اولین روز کنفرانس ۳۰ آبان ۱۳۹۷
آخرین روز کنفرانس ۱ آذر ۱۳۹۷

وب سایت

فعال‌شدن (به عنوان کنفرانس جاری) ۷ آبان ۱۳۹۷
انتقال به بایگانی کنفرانس ۲ آذر ۱۳۹۷

مطالب ارسالی

آغاز ثبت‌نام نویسنده ۷ آبان ۱۳۹۷
پایان ثبت نام نویسنده ۲۹ آبان ۱۳۹۷
ارسال فراخوان مقالات ۱ مهر ۱۳۹۷
آغاز پذیرش مقالات ۱ مهر ۱۳۹۷
پایان ارسال مقالات ۱ مهر ۱۳۹۷

داوری‌ها

آغاز ثبت‌نام داور ۱ مهر ۱۳۹۷
پایان ثبت نام داور ۱ مهر ۱۳۹۷

ارسال به وب سایت

۷ آبان ۱۳۹۷