ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلیاستادیار دانشگاه شهید بهشتی
تلفن ثابت: 021-22431617
فاکس: 09126113501
ایمیل: f_safavimanesh@sbu.ac.ir