ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
کارگاه ثبت و پردازش همزمان سیگنال مغزی و ردیاب چشمی(دوره اول)

پژوهشکده علوم شناختی و مغز- دانشگاه شهید بهشتی

تهران, IR

۱۷ آبان ۱۳۹۵ – ۱۸ آبان ۱۳۹۵

Introduction to EEG and Eye –Tracking
Data Acquisition (EEG and Eye -Tracking )
EEG Data Analysis Using EEGLAB Toolbox           
Eye – Tracking Data Assessment
Combing EEG & Eye / Tracking Data


نام مدرسین:

دکتر اولاف دیمیگن
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر علی یونسی
دکتر نگار سماک نژاد
شادی باقرزاده ازبری

مشاهده جزئیات کنفرانس