ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کنفرانس

اولین روز کنفرانس ۷ اسفند ۱۳۹۷
آخرین روز کنفرانس ۹ اسفند ۱۳۹۷

وب سایت

فعال‌شدن (به عنوان کنفرانس جاری) ۹ تیر ۱۳۹۷
انتقال به بایگانی کنفرانس ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

مطالب ارسالی

آغاز ثبت‌نام نویسنده ۱۵ مهر ۱۳۹۷
پایان ثبت نام نویسنده ۱ بهمن ۱۳۹۷
ارسال فراخوان مقالات ۱۵ تیر ۱۳۹۷
آغاز پذیرش مقالات ۱۵ مهر ۱۳۹۷
پایان ارسال مقالات ۱۵ آبان ۱۳۹۷

داوری‌ها

آغاز ثبت‌نام داور ۹ تیر ۱۳۹۷
پایان ثبت نام داور ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

ارسال به وب سایت

۹ تیر ۱۳۹۷